Družstvo MANDAVA

PRVNÍ SVÉPOMOCNÉ DRUŽSTVO VE VARNSDORFU

Dnes je pátek 15. listopadu 2019


ČLENSTVÍ ve družstvu Mandava

Varnsdorf

PROČ SE STÁT ČLENEM DRUŽSTVA MANDAVA?

Tuto otázku si jistě položíte jako jednu z prvních. Rádi bychom upozornili, že jsme na úplném počátku snažení, a proto nemůžeme zatím nikomu nabídnout zajímavé členské výhody, pracovní příležitost či zajímavou obchodní nabídku. Je to ale naše chyba, že jsme v tomto ohledu již dávno nezačali být aktivní, protože nyní bychom si již mohli užívat benefitů, jaké poskytují úspěšná družstva s dlouhou tradicí. Za všechny můžeme uvést příklad obchodního družstva Konzum z Ústí nad Orlicí.

V tuto chvíli hledáme nadšence, kteří se jako první společně s námi začnou podílet na vytváření lepší budoucnosti našeho regionu. Stanovili jsme si takové cíle, aby žádný člen našeho družstva nemusel jednou litovat členského vkladu (který se při vystoupení z družstva vrací), ani vynaložené energie.

Chceme ujistit každého zájemce o členství ve svépomocném družstvu Mandava, že neklademe žádné překážky vzniku nového členství. Zásady přijímání nových členů jsou vymezeny stanovami, s nimiž se můžete seznámit. Uvítáme mezi námi všechny bezúhonné spoluobčany, kteří jsou připraveni vzájemně si pomáhat a respektovat lokálně ekonomické principy. Publikujeme zde část stanov, které se týkají přímo členství v družstvu Mandava.

Upozorňujeme, že aktuální výše minimálního členského podílu, který byl schválen na ustavující členské schůzi dne 18. 11. 2013 činí 2000 Kč (67 TNE).

Vznik členství

1. Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva se může stát osoba fyzická i právnická. Podmínkou vzniku členství je splnění podmínek pro vznik členství vyplývající ze stanov a podmínkou trvání členství je aktivní účast člena na činnosti družstva.
2. Členem družstva může být fyzická osoba.
3. Právnická osoba může být členem družstva, jestliže způsob její účasti na činnosti družstva odpovídá stanovám. -
4. Členství v družstvu vzniká:
a) přijetím osoby za člena na základě písemné přihlášky, nebo na základě žádosti dědice členských práv a povinností zůstavitele o členství v družstvu,
b) převodem členství z člena družstva na jinou fyzickou osobu (nečlena družstva),
c) zápisem do obchodního rejstříku při sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva na základě usnesení členské schůze,
d) přechodem členství na právního nástupce právnické osoby,
e) jiným způsobem stanoveným zákonem.
Převod členství člena družstva na jiného člena družstva se nepřipouští, členská práva a povinnosti nemůže člen družstva převést na jiného člena družstva.
Převod členství člena družstva na jiného člena družstva se nepřipouští, členská práva a povinnosti nemůže člen družstva převést na jiného člena družstva.
Členská přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské přihlášky s vyznačením dne vzniku členství a souhlasu s případným dalším závazkem člena k dalšímu členskému vkladu je družstvo povinno vydat po přijetí.
5. O přijetí za člena družstva podle článku 2 odstavce 4 písmen a), b) stanov rozhoduje představenstvo družstva.
K přijetí se může vyjádřit členský výbor základny.
Představenstvo není vyjádřením výboru členů vázáno a může o přijetí rozhodnout i bez vyjádření výboru členské základny.
6. Při rozhodování o přijetí člena podle článku 2 odstavce 4 písmen a), b) stanov nesmí být narušeny oprávněné zájmy družstva tím, že by vzniklo členství osobám, které by mohly oprávněné zájmy družstva narušovat nebo poškozovat.
7. Podmínkou přijetí člena a vzniku členství podle článku 2 odstavce 4 písm. a) stanov je předchozí splacení základního členského vkladu ve výši 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) podle článku 11 odstavce 1 písmene a) stanov.
Podmínkou přijetí dědice členských práv a povinností za člena družstva je podání písemné žádosti doložené usnesením o potvrzení dědictví příslušným soudem.
8. Podmínkou přijetí člena podle článku 2 odstavce 4 písmene b) stanov je podání písemné žádosti nečlena družstva o převod členství, souhlas s převodem majetkové účasti provádějícího člena a osoby, na kterou je členství převáděno.
9. Při vzniku členství převodem členství a přijetím dědice členských práv a povinností za člena družstva se novému členu převádí celá majetková účast; základní členský vklad, další členské vklady.
Délka členství se nepřevádí.
10. Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí žadatele za člena družstva.
11. Rozhodnutí představenstva družstva o přijetí žadatele za člena družstva nebo zamítavé rozhodnutí musí být vydáno písemně a doručeno žadateli osobně proti jeho podpisu nebo doporučeným dopisem do vlastních rukou žadatele, a to do 30 dnů od rozhodnutí představenstva družstva.
Proti zamítavému rozhodnutí představenstva družstva není odvolání přípustné.
Splacený vstupní vklad bude žadateli vrácen do 30 (třiceti) dnů ode dne zamítnutí členství. Právní účinky zamítavého rozhodnutí představenstva družstva nastávají i v případech, kdy pošta vrátí písemné rozhodnutí jako nedoručitelné nebo je adresát odmítne převzít.
12. Právnická osoba jako člen družstva uplatňuje členská práva a povinnosti prostřednictvím zmocněné fyzické osoby.
13. Družstvo vede seznam členů celého družstva a dílčí seznamy členů podle jednotlivých základen. Do seznamu se zapisuje jméno, bydliště a datum narození fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby, jakož i výše členského vkladu těchto osob a výše, v níž byl splacen.
Členové družstva mají přiděleno členské číslo.
Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností.
Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl a na jeho žádost mu vydá potvrzení o členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.
14. Převod členských práv a povinností nelze provést a takovou dohodu o převodu členských práv a povinností nesmí představenstvo družstva schválit, jestliže kterýkoliv z účastníků navrhované dohody porušuje závažným způsobem stanovy družstva, neplní rozhodnutí orgánů družstva, byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členu nebo bylo-li proti němu zahájeno z jakéhokoliv důvodu řízení o vyloučení za člena.
15. Po vzniku družstva lze vstupní vklad zaplatit pouze na účet družstva vedený bankou.

 

Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům

Práva a povinnosti členů družstva jsou dány právními předpisy.
1. Člen má právo:
a) účastnit se členské schůze a schůze členské základny, volit a být volen za člena orgánů družstva a zájmových družstevních organizací,
b) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů,
c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva, kterémukoliv jeho orgánu, požádat o jejich zaprotokolování na členské schůzi a na schůzi členské základny a být o jejich vyřízení informován,
d) vyjadřovat se na členské schůzi a na schůzi členské základny k práci členů volených orgánů a zaměstnanců družstva,
e) žádat v odůvodněných případech o svolání členské schůze prostřednictvím výboru členské základny,
f) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům v rozsahu a za podmínek schválených představenstvem družstva, podíl na výhodách mají pouze členové, kteří plní své členské povinnosti a plní představenstvem určené podmínky,
g) být informován na členské schůzi o hospodářské situaci družstva.
2. Člen je povinen zejména:
a) složit základní členský vklad,
b) dodržovat stanovy družstva, plnit usnesení jeho orgánů a podílet se na jeho činnosti,
c) chránit majetek družstva, usilovat o odstranění nedostatků v činnosti družstva a nejednat proti zájmům družstva,
d) písemně ohlásit představenstvu družstva každou změnu, která souvisí s evidencí členství nebo podmínkami zákazu konkurence, který stanoví, že členové představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů, právnických osob s podobným předmětem činnosti, a to bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce po uskutečnění takové změny, nesplnění této povinnosti bude považováno za závažné porušení stanov,
e) splatit další majetkové účasti za podmínek určených stanovami nebo usnesením členské schůze,
f) nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě na základě rozhodnutí členské schůze ve smyslu článku 17 stanov,
g) účastnit se členské schůze a schůze členské základny,
h) zachovávat obchodní tajemství družstva,
i) provádět nákupy zejména v prodejnách družstva, a to dle svých možností.
3. Člen nemůže žádat o vyplacení členského vkladu, pokud jeho členství v družstvu trvá. Žádost o vyplacení se považuje za oznámení o vystoupení z družstva.

Členství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou o ukončení členství,
b) vystoupením,
c) vyloučením,
d) smrtí člena - u fyzické osoby,
e) převodem členství na nečlena družstva,
f) prohlášením konkurzu na majetek člena,
g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena,
h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností,
i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce,
j) zánikem družstva.

Vystoupením zaniká členství dnem, kdy bylo družstvu doručeno písemné oznámení člena o vystoupení.

Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, nebo pro úmyslný trestný čin.

Dohoda o ukončení členství je uzavírána mezi členem a představenstvem družstva a spolu s označením účastníků musí obsahovat den, k němuž bude ukončeno členství a způsob a termín vzájemného majetkového vypořádání. Dohoda musí být uzavřena písemně.

 

Vystoupení

1. Člen může z družstva vystoupit, a to na základě písemného oznámení představenstvu družstva, adresovaného do jeho sídla. Členství zanikne uplynutím doby 2 (dvou) měsíců. Tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení člena družstva představenstvu družstva. Písemné oznámení může člen družstva vzít písemně zpět pouze za souhlasu představenstva družstva před uplynutím uvedené lhůty.
2. Jestliže dojde ke sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva a člen nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, pokud tuto skutečnost oznámí představenstvu družstva do 1 (jednoho) týdne po usnesení členské schůze o výše uvedené změně.

 

Vyloučení

1. O vyloučení z družstva rozhoduje představenstvo družstva.
Členský výbor základny může vyloučení navrhnout nebo se k němu vyjádřit.
Písemné rozhodnutí o vyloučení musí být odůvodněno, důvod nemůže být dodatečně měněn.
Členství zaniká dnem doručení písemného doručení o vyloučení členovi.
2. Člen může být vyloučen, jestliže:
a) opětovně a přes výstrahu porušuje závažným způsobem stanovy a kodex družstva, případně své členské povinnosti,
b) neplní rozhodnutí orgánů družstva,
c) zavrženíhodným způsobem zasáhne do práv nebo oprávněných zájmů družstva,
d) dále byl-li člen – fyzická osoba pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členu,
e) poruší-li člen obchodní tajemství družstva,
f) stane-li se pobyt člena pro družstvo neznámý a tento stav trvá déle než 1 (jeden) rok,
g) je-li jeho členství v rozporu se zákonem nebo stanovami družstva.
3. Spočívá-li důvod vyloučení v nedostatku bezúhonnosti nebo zásahu do práv a povinností družstva a jeho členů je představenstvo družstva povinno rozhodnout nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy zjistilo důvody pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
4. Vyloučení z družstva se oznamuje členovi písemně nejpozději do 30 (třiceti) dnů od rozhodnutí představenstva družstva. Členství zaniká dnem písemného oznámení představenstva družstva členovi.
Členu družstva s neznámým pobytem a trvalým bydlištěm bude rozhodnutí o vyloučení oznámeno vyvěšením do 30 (třiceti) dnů ode dne rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení, a to po dobu 30 (třiceti) dní na provozovně v místě posledního uvedeného trvalého bydliště, není-li taková, na provozovně nejbližší a současně na ústředí družstva. Uplynutím této lhůty je považováno oznámení za doručené. Po uplynutí této lhůty bude provedena změna v členské evidenci a originál písemného rozhodnutí bude předložen představenstvu družstva a uložen na ústředí družstva po dobu 5 (pěti) let.
5. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může podat odvolání k členské schůzi a to nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Odvolání nemá odkladný účinek.
Písemné odvolání s uvedením důvodu se podává ve dvojím vyhotovení představenstvu družstva na adresu sídla družstva.
Není-li právo odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.
6. Členská schůze je povinna projednat odvolání na svém nejbližším zasedání a vydat rozhodnutí.
7. Jestliže členská schůze nezruší rozhodnutí představenstva o vyloučení, má člen právo podat návrh na soud a soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.
8. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 (tří) měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději do jednoho roku od jejího konání, zaniká.
Jestliže je důvodem návrhu, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dověděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze.

Více zde